Sự kiện click() và dblclick() trong jQuery

Trong bài viết này, mình sẽ định nghĩa và cho ví dụ về 2 sự kiện click() và dblclick() trong jQuery.

Sự kiện click() trong jQuery

click() để gán một sự kiện nhấp chuột vào một phần tử HTML, hàm sẽ được thực hiện khi người dùng click vào phần tử HTML đó.
Ví dụ: Ta có một thẻ  <div id="demo">Demo</div> , ta viết sự kiện click cho nó.
// Cú pháp sự kiện click vào thẻ có id="demo".
$('#demo').click(function(event) {
 //Xuất câu thông báo
 alert("Bạn vừa nhấp chuột vào tôi!");
});
Khi bạn click vào thẻ <div id="demo">Demo</div> kết quả sẽ được:Sự kiện dblclick() trong jQuery

Tương tự như sự kiện click() , sự kiện dblclick() sẽ gán sự kiện nhấp đúp chuột vào phần tử HTML.
Khi người dùng nhấp đúp chuột lên phần tử được gán sự kiện dblclick() thì hàm trong đó sẽ được thực thi.
Ví dụ: Vẫn lấy ví dụ trên, ta có thẻ <div id="demo">Demo</div> , ta viết sự kiện cho nó:
// Cú pháp sự kiện dblclick vào thẻ có id="demo".
$('#demo').dblclick(function(event) {
//Xuất câu thông báo
alert("Bạn vừa nhấp chuột 2 phát vào tôi -_- !");
});

Ta sẽ xuất ra câu thông báo như hình trên.

Tác giả: TranDuc
Sự kiện click() và dblclick() trong jQuery Sự kiện click() và dblclick() trong jQuery Reviewed by TranDuc on tháng 4 13, 2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Tiêu đề